2007/Aug/09

จะรู้ว่าโลกนี้กว้างใหญ่..ก็ต่อเมื่อเราได้ออกเดินทาง

จะรู้คุณค่าของอะไรในสักอย่าง..ก็ต่อเมื่อเราได้เสียมันไป
จะรู้ความหมายของฟ้าหลังฝน..ก็ต่อเมื่อเราผ่านพ้นมันมาได้
จะรู้ว่ายังมีเรื่องอีกมากมาย..ก็ต่อเมื่อเราเปิดใจยอมรับมัน
จะรู้ว่าในหนังสือมีอะไร..ก็ต่อเมื่อเราได้ลองเปิดอ่าน
จะรู้เวลาของดอกไม้บาน..ก็ต่อเมื่อเราเฝ้าตามอยู่อย่างนั้น
จะรู้ว่าเสียงหัวเราะมันมีค่า..ก็ต่อเมื่อเราเสียน้ำตาในสักวัน
จะรู้ถึงความในใจของกันและกัน..ก็ต่อเมื่อเราได้พูดมันออกไป
จะรู้ว่าอะไรที่เรียกว่าคิดถึง..ก็ต่อเมื่อในความคิดคำนึงมีใครสักคน
จะรู้ความหมายในคำว่ารักสักหน..ก็ต่อเมื่อมีใครบางคนให้หวั่นไหว
จะรู้ว่าค่ำคืนนี้คงไม่เงียบเหงา..ก็ต่อเมื่อทุกเรื่องเล่าได้มีโอกาสบอกไป
จะรู้ว่าทุกคำพูดหมดความหมาย..ก็ต่อเมื่อคนๆนั้นไม่อยู่ให้บอก

Comment

Comment:

Tweet